Podatkomat | ul. Stargardzka 2-2A | 54-156 Wrocław | tel. +48 71 707 02 77

Czy spółka jawna ma osobowość prawną?

Wybór formy prowadzonej działalności gospodarczej ma niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Polskie prawo oferuje w tym zakresie wiele możliwości, a jedną z nich jest spółka jawna. Czy podmiot ten posiada osobowość prawną? Co charakteryzuje spółkę jawną? Jakie zalety posiada ta forma działalności?

Co to jest spółka jawna?

Spółka jawna to jedna z często wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej. Pod względem prawnym jest to bardziej zaawansowana forma prowadzenia przedsiębiorstwa niż jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka cywilna. Spółka jawna objęta jest bardziej kompleksowymi regulacjami i zasadami. Jednocześnie ma wiele zalet, ale nie można też zapominać o kilku istotnych wadach.

Definicja spółki jawnej

Formalnie rzecz biorąc, spółka jawna jest jedną ze spółek prawa handlowego. Jej funkcjonowanie reguluje ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, może jednak samodzielnie nabywać prawa, zaciągać kredyty oraz inne zobowiązania, a także we własnym imieniu zawierać umowy. Oczywiście w tych czynnościach reprezentują ją poszczególni wspólnicy.

Czas trwania spółki jawnej

Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony. Na pierwszą wersję wspólnicy decydują się najczęściej wtedy, gdy chodzi o realizację jednego, konkretnego przedsięwzięcia. Przy długofalowej współpracy spółki przybierają jednak formę bezterminową.

Ewentualne rozwiązanie spółki może nastąpić w sześciu przypadkach. Po pierwsze wtedy, gdy zaistnieją przyczyny przewidziane w umowie spółki. Po drugie, gdy wspólnicy podejmą jednomyślną uchwałę. Po trzecie, gdy zostanie ogłoszona upadłość spółki. Po czwarte, w przypadku śmierci wspólnika lub ogłoszenia jego upadłości. Po piąte, w sytuacji wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika. Po szóste natomiast, w razie wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia w tym przedmiocie.

Cechy spółki jawnej

Spółka jawna jest spółką osobową, którą mogą tworzyć zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne. Istotną cechą tego typu spółki jest to, iż każdy jej wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez żadnych ograniczeń całym swoim prywatnym majątkiem. Oczywiście ta odpowiedzialność jest solidarna z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Spółka jawna może posiadać swój własny majątek, obejmujący wniesione wkłady oraz to, co podmiot ten nabędzie w toku prowadzonej działalności gospodarczej. Wkłady mogą polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy, lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki. Ewentualny zysk z działalności wypłacany jest natomiast co do zasady na koniec roku podatkowego. Każdemu wspólnikowi przysługuje równy udział w zysku, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej.

Najważniejsze zalety spółki jawnej

Zaletami spółki jawnej są m.in. niższe koszty funkcjonowania niż spółek kapitałowych, możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości oraz możliwość (w pewnym zakresie) pokrycia wierzytelności majątkiem spółki.

Opodatkowanie

Spółka jawna nie jest podatnikiem. Podatnikami są wyłącznie poszczególni wspólnicy (osoby fizyczne płacą PIT, a osoby prawne – CIT). W przypadku osób fizycznych wybór opodatkowania według stawki liniowej PIT skutkuje opodatkowaniem w tej formie wszystkich dochodów z działalności gospodarczej. Spółka może być podatnikiem VAT.

Utworzenie spółki jawnej

Jak utworzyć ten podmiot? Spółkę jawną można założyć łatwo i bezproblemowo. Jej umowa powinna mieć formę pisemną, ale można w tym zakresie skorzystać ze wzorca umowy oraz elektronicznego systemu S24. Tak naprawdę zatem spółkę jawną można powołać do istnienia w ciągu jednego dnia. No a czy rzeczywiście warto? Jak każda inna forma działalności gospodarczej ma swoje wady i zalety, które należy szczegółowo przeanalizować przed podjęciem ostatecznej decyzji.