Podatkomat | ul. Stargardzka 2-2A | 54-156 Wrocław | tel. +48 71 707 02 77

Blog

Zabezpieczenie zamiast interpretacji?

Ministerstwo Rozwoju opublikowało pierwszą odmowę wydania opinii zabezpieczającej – od lipca ubiegłego roku podatnicy mogą starać się o wydanie opinii zabezpieczającej gwarantującej prawidłowość postępowania w wypadku działań mających skutkować oszczędnościami podatkowymi.

(więcej…)

Zwrot VAT od zakupów dokonanych w UE

Podatnicy, którzy dokonują zakupu towarów i usług na terytorium innego państwa członkowskiego, mają prawo do żądania zwrotu zapłaconego podatku VAT, jeśli towary te i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium kraju siedziby.

(więcej…)

Niższy CIT dla małych podatników

Od początku 2017 roku wprowadzono preferencyjną stawkę CIT w wysokości 15 proc. dla tzw. małych podatników. Obniżoną stawkę mogą stosować tylko podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą VAT nie przekroczyła w poprzednim roku wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej kwocie 1 200 000 euro (w 2017 r. kwota ta wynosi 5 157 000 zł).

(więcej…)

Zasady zwrotu VAT – niedobra zmiana

Zmienił się zakres weryfikacji zasadności zwrotu podatku VAT oraz terminów zwrotu podatku VAT. Weryfikacja zasadności może obejmować sprawdzenie rozliczenia podatnika i innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami oraz sprawdzenie zgodności rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji.

(więcej…)

Kiedy smartwatcha można wrzucić w koszty?

Dla zakwalifikowania wydatku w poczet kosztów uzyskania przychodu kluczowe znaczenie ma związek z osiąganym przychodem. Podatnik argumentował iż z uwagi na poziom hałasu panujący w zakładzie nie jest w stanie usłyszeć dzwonka telefonu, a smartwatch ma służyć monitorowaniu przychodzących połączeń.

(więcej…)

Sankcje VAT wracają

Sprawdź, czym są sankcje VAT i kiedy mogą pojawić się nieprawidłowości w rozliczeniach VAT. Nieprawidłowości w rozliczeniach VAT pojawiają się w przypadku złożonej już deklaracji lub w sytuacji braku wpłaty kwoty zobowiązania podatkowego lub nie złożenia deklaracji podatkowej.

(więcej…)

Liniowy czy progresywny? Jak zaplanować podatki?

Na początku nowego roku oprócz osobistych postanowień i deklaracji warto zastanowić się nad tym co nieuniknione – koniecznością zapłaty podatków. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, do 20 stycznia możesz dokonać wyboru sposobu opodatkowania dochodu. Progresja albo liniowy, wybór nie zawsze jest prosty.

(więcej…)

Jak rozliczyć używanie prywatnego samochodu na potrzeby firmy?

Pracodawca może pracownikowi wykorzystującemu prywatny samochód osobowy w celach służbowych do jazd lokalnych dokonać zwrotu kosztów używania tego samochodu. Zwrot ten może być dokonany w formie miesięcznego ryczałtu lub tzw. “kilometrówki”. Warunki zwrotu takich kosztów określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. nr 27, poz. 271 ze zm.).

JAKI USTALIĆ RYCZAŁT?

Wysokość miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne ustala pracodawca. W zależności od liczby mieszkańców w gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, limit ten wynosi:

300 km – do 100 tys. mieszkańców,
500 km – ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,
700 km – ponad 500 tys. mieszkańców.
Ryczałt za używanie pojazdu do celów służbowych oblicza się jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu i przyznanego miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.

Obecnie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wynoszą:

0,5214 zł – dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3,
0,8358 zł – dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3.

JAK WYLICZYĆ “KILOMETRÓWKĘ”?

Podstawą zwrotu kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych może być także faktyczna liczba przejechanych przez niego kilometrów. Liczba ta powinna wynikać z ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika, potwierdzanej na koniec każdego miesiąca przez pracodawcę.

Wysokość należności z tytułu zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu dla potrzeb pracodawcy ustala się jako iloczyn liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu pojazdu określonej w powołanym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Zatem w przypadku używania samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 należy pomnożyć liczbę faktycznie przejechanych kilometrów przez stawkę 0,5214 zł, natomiast przy używaniu samochodu o pojemności skokowej silnika ponad 900 cm3 pomnożyć liczbę faktycznie przejechanych kilometrów przez stawkę 0,8358 zł.