Podatkomat | ul. Stargardzka 2-2A | 54-156 Wrocław | tel. +48 71 707 02 77

Księgowość fundacji i stowarzyszeń

Księgowość NGO – księgowość fundacji i stowarzyszeń

 

Specyfika dostępnych rozwiązań w zakresie księgowości fundacji i stowarzyszeń (często określanej jako księgowość organizacji pozarządowych (NGO) nieprowadzących działalności gospodarczej polega głownie na możliwości skorzystania z pewnych uproszczeń ewidencyjnych, ale również, na dodatkowych obowiązkach sprawozdawczych ciążących na takich organizacjach. Szczególne rygory zostały przewidziane dla podmiotów posiadających status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Uproszczona księgowość dla stowarzyszeń – na czym polega?

Stowarzyszenia, takie jak np. organizacje charytatywne mogą prowadzić tzw. księgowość uproszczoną. Ogranicza się ona do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów. Ewidencja również może być prowadzona w uproszczonej formie.

księgowość NGO

Kto musi prowadzić księgowość fundacji?

Prowadzenie księgowości to obowiązek wszystkich podmiotów zarejestrowanych w Krajowym rejestrze Sądowym. Przepisy te wynikają z ustawie o rachunkowości, która mówi o tym, że księgowość musi być prowadzona przez wszystkie podmioty, które posiadają osobowość prawną oraz tak zwane stowarzyszenia zwykłe, czyli nieposiadające osobowości prawnej.

Księgowość NGO

W ramach usługi księgowość NGO oferujemy pomoc w zakresie:

  • Identyfikacji obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych,
  • Zaprowadzenia odpowiedniej formy ewidencji z uwzględnieniem możliwych uproszczeń,
  • sporządzania i wysyłania deklaracji podatkowych,
  • identyfikacji zagrożeń ewentualnej utraty statusu OPP
  • sporządzania rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych
  • pomocy przy sporządzaniu sprawozdań merytorycznych.

 

uproszczona księgowość dla stowarzyszeń

Jak na tym skorzystasz?

W przypadku organizacji, które operują bardzo niskimi kwotami i rejestrują niewielkie przychody, szczególnie istotne są wszelakie oszczędności, dlatego internetowe usługi rachunkowe to rozwiązanie wskazane dla stowarzyszeń, które szukają sposobu na tanią i pewną księgowość.