Podatkomat | ul. Stargardzka 2-2A | 54-156 Wrocław | tel. +48 71 707 02 77

Księgowość fundacji i stowarzyszeń

Księgowość NGO, czyli księgowość stowarzyszeń i księgowość fundacji

Każda organizacja pozarządowa (NGO) zobowiązana jest do prowadzenia księgowości – nawet wtedy, gdy jedynym przychodem są składki członkowskie. Do takich instytucji należą m.in. stowarzyszenia i fundacje. Księgowość dla NGO polega głównie na możliwości skorzystania z pewnych uproszczeń ewidencyjnych, ale również na dodatkowych obowiązkach sprawozdawczych ciążących na takich instytucjach. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą prowadzenia rachunkowości w organizacjach NGO, z tym jak wygląda księgowość w stowarzyszeniach i w fundacjach oraz czym jest uproszczona księgowość dla stowarzyszeń.

Księgowość NGO – oferta Podatkomatu

Nasze biuro oferuje Państwu profesjonalną obsługę i pomoc, która obejmuje księgowość stowarzyszenia, jak i księgowość fundacji. Kładziemy nacisk na jakość wykonywanych przez nas usług rachunkowych – mamy na uwadze to, jak ważna jest dokładność w pracy z rozliczeniami, deklaracjami i sprawozdaniami. W ramach usługi księgowość NGO oferujemy:

 • identyfikację obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych,
 • prowadzenie odpowiedniej formy ewidencji z uwzględnieniem możliwych uproszczeń,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych,
 • identyfikację zagrożeń ewentualnej utraty statusu OPP,
 • sporządzanie rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań merytorycznych.

Księgowość stowarzyszenia – jak wygląda?

Organizacje NGO stosują się do rozporządzenia i odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z pózn. zm.) – z tego względu konieczne jest prowadzenie księgowości w stowarzyszeniu. Osoby decyzyjne w takiej instytucji wybierają jaka forma rachunkowości jest dla nich najkorzystniejsza. Księgowość w stowarzyszeniu może być prowadzona w formie pełnej, uproszczonej lub jako uproszczona ewidencja przychodów i rozchodów. Księgowość w stowarzyszeniach, jak i fundacjach najczęściej prowadzona jest w sposób uproszczony.

 

księgowość NGO

 

Uproszczona księgowość stowarzyszenia – na czym polega?

Stowarzyszenia takie jak np. organizacje charytatywne mogą prowadzić tzw. księgowość uproszczoną. Jest to zbiór łatwych zasad dotyczących ewidencjonowania danych finansowych danego przedsiębiorstwa. Dzięki niej instytucja może obliczyć np. wysokość swoich podatków. Uproszczona księgowość w stowarzyszeniu niesie ze sobą korzyści związane z mniejszym kosztem usług rachunkowych oraz łatwiejszą obsługą programów rachunkowych w porównaniu do księgowości pełnej.

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów

Organizacje NGO mogą wybrać formę księgowości również w postaci tzw. uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Jest to specjalna forma rachunkowości stworzona specjalnie dla związków pozarządowych. Prowadzenie księgowości stowarzyszenia w formie UEPiK polega na zestawieniu przychodów i kosztów, dzięki którym instytucja gromadzi wszystkie dane oraz składa deklarację CIT-8 w Urzędzie Skarbowym. W uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów nie jest zawarta informacja dotycząca operacji pieniężnych takich jak, np. wyciągi bankowe, zaliczki czy fundusze statutowe.

Księgowość stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenia zwykłe nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym – oznacza to, że nie posiadają osobowości prawnej. Podlegają one jednak zasadom rachunkowości, przez co muszą prowadzić księgowanie. Stowarzyszenie zwykłe księgowość opiera na sporządzaniu corocznych sprawozdań finansowych, w których znajdują się, np.:

 • roczny bilans finansowy,
 • rachunek wyników,
 • informacje dodatkowe.

 

uproszczona księgowość dla stowarzyszeń

 

Księgowość fundacji i jej prowadzenie

Prowadzenie księgowości w fundacji podobnie jak w stowarzyszeniu wynika z ustawy o rachunkowości. Na jej podstawie fundacja uprawniona jest do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie, który ma na celu spełnienie jej założeń statutowych. Jest to ważne w oparciu o księgowość fundacji – należy pamiętać, że wszystkie rozliczenia dochodów generowanych przez fundację powinny być przekazane na inwestycje lub zwiększenie jej kapitału. Fundacje muszą co roku przygotować i przesłać sprawozdanie finansowe do Urzędu Skarbowego. Samo prowadzenie księgowości fundacji jest takie samo jak w przypadku stowarzyszenia i może przyjąć formę:

 • księgowości pełnej,
 • księgowości uproszczonej,
 • uproszczonej ewidencji przychodów i rozchodów.

Funkcjonowanie księgowości w fundacji

Księgowość NGO w fundacji nie ogranicza się tylko na wypełnianiu rubryk i faktur. Istotne jest to, aby wykazać wszystkie niezbędne zdarzenia, które wpływają na stan finansowy organizacji oraz jej prawidłowe funkcjonowanie. Innym przypadkiem jest księgowość fundacji bez działalności, która prowadzona jest w formie uproszczonej. Organizacja w takim przypadku nie ma obowiązku sporządzania szczegółowych sprawozdań finansowych. W oparciu o wytyczne z ustawy o rachunkowości, księgowość dla fundacji składa się m.in. na prowadzenie ksiąg rachunkowych. W tych dokumentach należy przedstawić:

 • przychody z działalności statutowej,
 • koszty wykonania zadań statutowych,
 • wartości wykonanych usług lub sprzedanych towarów.

Odpowiednio zorganizowana księgowość w fundacji jest kluczem do zdobycia wszystkich niezbędnych informacji przedsiębiorstwa, pomaga również w ocenie rentowności podmiotu oraz przy otrzymaniu dotacji.

Podatkomat – profesjonalna obsługa księgowości

Nasz zespół stawia na profesjonalizm. Zdajemy sobie sprawę z tego, że księgowość dla stowarzyszeń i fundacji wymaga biegłości w zmieniających się co jakiś czas przepisach. Dlatego oferujemy Państwu kompleksową pomoc w rachunkowości i gwarantujemy pełne wsparcie. W razie pytań i niejasności zapraszamy do kontaktu z naszym biurem – chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jak prowadzić księgowość stowarzyszenia?

Księgowość jest rejestrowaniem wszystkich zdarzeń finansowych. Najwygodniejszymi metodami jej prowadzenia w stowarzyszeniu są programy finansowo-księgowe lub usługi biur rachunkowych. Księgowość można prowadzić również ręcznie za pomocą dzienników i kartotek.

Księgowość stowarzyszenia nieprowadzącego działalności gospodarczej?

Jednostki, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie mają obowiązku sporządzania szczegółowych sprawozdań finansowych. Muszą one jednak prowadzić księgowość, która odbywa się w formie uproszczonej. Organizacje NGO stosują się do rozporządzenia i odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z pózn. zm.), z uwzględnieniem przepisów regulujących działalność danej grupy jednostek, a zwłaszcza ich działalność statutową, gospodarkę finansową, obowiązek rejestracji i zagadnienia podatków.

Jaka księgowość dla stowarzyszenia?

Księgowość w NGO może być prowadzona w formie pełnej, uproszczonej lub jako uproszczona ewidencja przychodów i rozchodów. Celem prowadzenia ksiąg rachunkowych jest rejestracja wydarzeń finansowych, które są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Kto może prowadzić księgowość stowarzyszenia?

Organizacje NGO mogą zlecić prowadzenie księgowości na zewnątrz lub wyznaczyć do tego odpowiednią osobę w stowarzyszeniu np. zaprzyjaźnioną księgową, która zajmie się stroną formalną takich rzeczy jak, np. zatrudnienie, obliczanie i opłacanie podatków czy wydatki w projektach. Należy pamiętać jednak, że zarząd w takiej organizacji musi mieć wgląd we wszystkie informacje na temat prowadzonych działań księgowych.

Czy stowarzyszenie musi prowadzić pełną księgowość?

Nie. Księgowość w stowarzyszeniu pozarządowym może być prowadzona w sposób:

 • księgowości pełnej – prowadzonej za pomocą księgi głównej na podstawie planu kont,
 • księgowości uproszczonej – ograniczającej się do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów,
 • uproszczonej ewidencji przychodów i rozchodów.

Jak prowadzić księgowość w stowarzyszeniu zwykłym?

Organizacje niemające osobowości prawnej podlegają zasadom rachunkowości. Oznacza to, że muszą prowadzić one bieżącą księgowość. Stowarzyszenia zwykłe powinny sporządzać coroczne sprawozdania finansowe. Wśród nich znaleźć powinny się:

 • roczny bilans finansowy,
 • rachunek wyników,
 • informacje dodatkowe.

Coroczne sprawozdania należy złożyć do Urzędu Skarbowego wraz z deklaracją CIT-8.

Ile kosztuje prowadzenie księgowości stowarzyszenia?

Koszt prowadzenia księgowości zależny jest od jej formy. Korzystając z programu, stowarzyszenia muszą liczyć się z wydatkiem około 350-450 zł za rok (bez uwzględnienia opłat za aktualizację czy konsultację) – w takim wypadku koszt może sięgnąć nawet 1000 zł. Przy współpracy z biurem rachunkowym – cena za usługę to około 150-250 zł za miesiąc.

Jak prowadzić księgowość fundacji?

Dzięki prawidłowo prowadzonej księgowości fundacje mogą uzyskać szybko i bezproblemowo dotacje. Najprostszym sposobem księgowania rachunków w fundacji jest korzystanie z programu finansowo-księgowego. Innym rozwiązaniem jest współpraca z biurem rachunkowym lub z księgową.

Ile kosztuje prowadzenie księgowości fundacji?

Prowadzenie księgowości w fundacji wygląda identycznie jak w przypadku stowarzyszeń. Koszty mogą przedstawiać się następująco:

 • 350-450 zł za rok – w przypadku korzystania z programu finansowo-księgowego,
 • 150-250 zł za miesiąc – w przypadku korzystania z usług biura rachunkowego.

Jaka księgowość w fundacji?

Fundacje należą do organizacji NGO. Z tego powodu mają obowiązek przygotować i przesłać coroczne sprawozdanie finansowe do Urzędu Skarbowego. Księgowość w fundacji prowadzona może być jako:

 • księgowość pełna,
 • księgowość uproszczona,
 • uproszczona ewidencja przychodów i rozchodów.

Fundacje zobowiązane są do wykazywania wszystkich zdarzeń wpływających na ich funkcjonowanie i finanse. W księgach rachunkowych powinny być wskazane przychody z działalności statutowej oraz koszty wykonania zadań statutowych, oraz wartości sprzedanych towarów lub wykonanych usług.