Podatkomat | ul. Stargardzka 2-2A | 54-156 Wrocław | tel. +48 71 707 02 77

Księgowość fundacji i stowarzyszeń


Księgowość NGO, czyli księgowość stowarzyszeń i księgowość fundacji

 

Każda organizacja pozarządowa (NGO) zobowiązana jest do prowadzenia księgowości – nawet wtedy, gdy jedynym przychodem są składki członkowskie. Do takich instytucji należą m.in. stowarzyszenia i fundacje. Księgowość dla NGO polega na ewidencji operacji związanych z ich działalnością statutową i gospodarczą (w przypadku, gdy organizacja taką prowadzi). Chociaż przepisy prawa, w przypadku najmniejszych organizacji, dają możliwość skorzystania z pewnych uproszczeń ewidencyjnych, to należy pamiętać o dodatkowych obowiązkach sprawozdawczych ciążących na takich instytucjach.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą prowadzenia rachunkowości w organizacjach NGO oraz z tym jak specyfika działalności wpływa na księgowość w stowarzyszeniach i w fundacjach.
 

 

Księgowość NGO – oferta Podatkomatu

Nasze biuro oferuje Państwu profesjonalną obsługę i pomoc, która obejmuje księgowość stowarzyszenia i księgowość fundacji. Kładziemy nacisk na jakość wykonywanych przez nas usług rachunkowych – mamy na uwadze to, jak ważna jest dokładność w pracy z rozliczeniami, deklaracjami i sprawozdaniami takich organizacji. W ramach usługi księgowość NGO oferujemy:

 • identyfikację obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych,
 • prowadzenie odpowiedniej formy ewidencji z uwzględnieniem możliwych uproszczeń,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych,
 • identyfikację zagrożeń ewentualnej utraty statusu OPP,
 • sporządzanie rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych,
 • pomoc w sporządzaniu sprawozdań merytorycznych.
 • rozliczanie dotacji

Księgowość stowarzyszenia – jak wygląda?

Podstawową formą ewidencji księgowej organizacji NGO, w tym stowarzyszeń są księgi rachunkowe. Dla małych podmiotów przewidziano uproszczenia ewidencyjne i sprawozdawcze, polegające na ewidencji jedynie przychodów i kosztów oraz zniesieniu obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych. Posiadanie statusu OPP (Organizacji Pożytku Publicznego), prowadzenie działalności gospodarczej czy osiągnięcie w poprzednim roku obrotowym przychodów przekraczających 100 tys. zł wykluczają możliwość skorzystania z tego uproszczenia. Należy również pamiętać, że częste w środowisku organizacji NGO, korzystanie z dotacji i grantów często wymaga osobnej ewidencji operacji z nimi związanych, tym samym zmuszając do prowadzenia pełnej księgowości.

 

księgowość NGO

 

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów

Prowadzenie księgowości stowarzyszenia w formie UEPiK polega na zestawieniu przychodów i kosztów, dzięki którym instytucja gromadzi wszystkie dane niezbędne do ustalenia przychodów, kosztów i podstawy opodatkowania oraz składa deklarację CIT-8 w Urzędzie Skarbowym. W uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów nie jest zawarta informacja dotycząca operacji pieniężnych takich jak, np. wyciągi bankowe, zaliczki czy fundusze statutowe.

Zastosowanie tej formy ewidencji ogranicza zakres informacji o sytuacji finansowej organizacji dostępny dla jej odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych, wyklucza możliwość rozliczania dotacji i grantów.

Księgowość stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenia zwykłe nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym – oznacza to, że nie posiadają osobowości prawnej. Podlegają one jednak tym samym zasadom rachunkowości, co stowarzyszenia rejestrowe.

 

uproszczona księgowość dla stowarzyszeń

 

Księgowość fundacji i jej prowadzenie

Prowadzenie pełnej księgowości w fundacji, podobnie jak w stowarzyszeniu wynika z ustawy o rachunkowości, natomiast zasady uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (UEPiK) opisuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz specjalne rozporządzenie.

Posiadanie statusu OPP (Organizacji Pożytku Publicznego), prowadzenie działalności gospodarczej czy osiągnięcie w poprzednim roku obrotowym przychodów przekraczających 100 tys. zł wykluczają możliwość prowadzenia UEPiK. Tak samo korzystanie z dotacji i grantów często wymaga prowadzenia osobnej ewidencji, tym samym zmuszając do prowadzenia pełnej księgowości.

Fundacje mogą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie, który ma na celu wsparcie ich działalności statutowej. Takie rozwiązanie wymaga jednak rejestracji fundacji również w Rejestrze Przedsiębiorców KRS i ewidencyjnego wydzielenia działalności gospodarczej w księgach rachunkowych.

Fundacje muszą co roku przygotować i składać do RDF KRS (Repozytorium Dokumentów Finansowych Krajowego Rejestru Sądowego lub Urzędu Skarbowego sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie Merytoryczne na ręce właściwego Ministra.

Funkcjonowanie księgowości w fundacji

Księgowość NGO w fundacji wymaga precyzyjnego wydzielenia ewidencyjnego (na odrębnych kontach księgowych) przychodów i kosztów:

 • działalności statutowej odpłatnej,
 • działalności statutowej nieodpłatnej,
 • działalności gospodarczej

Osobno również powinna być prowadzona ewidencja kosztów administracyjnych, a w przypadku korzystania z grantów i dotacji niezbędne jest także odrębne księgowanie operacji z nimi związanych.

Odpowiednio zorganizowana księgowość w fundacji jest kluczem do zdobycia wszystkich niezbędnych informacji oraz wypełnienia obowiązków sprawozdawczych

Podatkomat – profesjonalna obsługa księgowości

Nasz zespół stawia na profesjonalizm. Zdajemy sobie sprawę z tego, że księgowość dla stowarzyszeń i fundacji wymaga biegłej znajomości zmieniających się co jakiś czas przepisów. Dlatego oferujemy Państwu kompleksową pomoc w rachunkowości i gwarantujemy pełne wsparcie. W razie pytań i niejasności zapraszamy do kontaktu z naszym biurem – chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jak prowadzić księgowość stowarzyszenia?

Z uwagi na specyfikę działalności oraz szczególne wymagania sprawozdawcze, najlepiej jest skorzystać z usług biura rachunkowego posiadającego doświadczenie rozliczaniu organizacji NGO. Dlaczego jest to takie ważne? Rachunkowość stowarzyszeń różni znacząco od księgowości spółek i nawet duże doświadczenie w rozliczaniu firm może okazać się niewystarczające.

Uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów (UEPiK) możesz spróbować prowadzić samodzielnie, ale i tak wymaga to znajomości przepisów prawa.

Księgowość stowarzyszenia nieprowadzącego działalności gospodarczej?

Jednostki, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie posiadają statusu OPP i ich przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 100 tyś zł. nie mają obowiązku sporządzania szczegółowych sprawozdań finansowych. Muszą one jednak prowadzić księgowość, która odbywa się w formie uproszczonej (UEPiK). Organizacje NGO posiadające status OPP i/lub osiągające przychody w wyższej niż wymieniona kwocie, prowadzić muszą księgi rachunkowe (pełna księgowość).

Jaka księgowość dla stowarzyszenia?

Księgowość w NGO może być prowadzona w formie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość), lub uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (UEPiK). Z UEPiK mogą skorzystać jedynie małe organizacje nie posiadające statusu OPP (Organizacji Pożytku Publicznego), nieprowadzące działalności gospodarczej, które w poprzednim roku obrotowym nie osiągnęły przychodów przekraczających 100 tys. zł

Kto może prowadzić księgowość stowarzyszenia?

Organizacje NGO mogą zlecić prowadzenie księgowości na zewnątrz lub wyznaczyć do tego odpowiednią osobę w stowarzyszeniu np. zaprzyjaźnioną księgową, która zajmie się stroną formalną takich rzeczy jak, np. bieżąca ewidencja księgowa, sprawozdawczość, zatrudnienie, obliczanie i opłacanie podatków czy wydatki w projektach. Należy pamiętać jednak, że zarząd w takiej organizacji ponosi pełną odpowiedzialność za jej rachunkowość.

Bezpieczniej i często taniej jest powierzyć realizację obowiązków w zakresie księgowości wykwalifikowanym specjalistom, posiadającym doświadczenie w rozliczaniu organizacji pozarządowych (NGO).

Czy stowarzyszenie musi prowadzić pełną księgowość?

Podstawową formą rachunkowości stowarzyszeń jest pełna księgowość. Jednak organizacje, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie posiadają statusu OPP i ich przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 100 tyś zł. mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów (UEPiK).

Jak prowadzić księgowość w stowarzyszeniu zwykłym?

Stowarzyszenia zwykłe, mimo, że nie posiadają osobowości prawnej, podlegają takim samym zasadom rachunkowości jak stowarzyszenia rejestrowe.

Ile kosztuje prowadzenie księgowości stowarzyszenia?

Koszt prowadzenia księgowości zależny jest od jej formy, ilości dokumentów księgowych, ilości i złożoności rozliczanych z dotacji projektów oraz tego, czy zatrudnimy osobę za to odpowiedzialną czy zlecimy rachunkowość biuru rachunkowemu. Dla małych stowarzyszeń niebędących podatnikami VAT, koszt obsługi realizowanej przez biuro rachunkowe to ok. 340 zł netto.

Jak prowadzić księgowość fundacji?

Dzięki prawidłowo prowadzonej księgowości fundacje mogą uzyskać szybko i bezproblemowo dotacje. Z uwagi na specyfikę działalności fundacji, również w zakresie szczegółowej sprawozdawczości, najlepiej jest skorzystać z usług profesjonalnego biura rachunkowego posiadającego doświadczenie rozliczaniu fundacji. Alternatywnie można zatrudnić księgową posiadającą niezbędne doświadczenie w sektorze NGO.

Ile kosztuje prowadzenie księgowości fundacji?

Prowadzenie księgowości w fundacji wygląda identycznie jak w przypadku stowarzyszeń. Koszt prowadzenia księgowości zależny jest od

 • jej formy,
 • ilości dokumentów księgowych,
 • ilości i złożoności rozliczanych z dotacji projektów
 • oraz tego, czy zatrudnimy osobę za to odpowiedzialną czy zlecimy rachunkowość biuru rachunkowemu.

Dla małych fundacji niebędących podatnikami VAT, koszt obsługi realizowanej przez biuro rachunkowe to ok. 340 zł netto.

Jaka księgowość w fundacji?

Księgowość fundacji może być prowadzona w formie:

 • ksiąg rachunkowych (pełna księgowość), lub
 • uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (UEPiK).

Z UEPiK mogą skorzystać jedynie małe organizacje nie posiadające statusu OPP (Organizacji Pożytku Publicznego), nieprowadzące działalności gospodarczej, które w poprzednim roku obrotowym nie osiągnęły przychodów przekraczających 100 tys. zł