Podatkomat | ul. Stargardzka 2-2A | 54-156 Wrocław | tel. +48 71 707 02 77

Księgowość uproszczona

Księgowość uproszczona dla Twojej firmy!

 

Wybór rodzaju księgowości dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą. Prowadzić księgowość uproszczoną mogą przede wszystkim właściciele małych i mikro przedsiębiorstw. Według przepisów prawnych możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej jest zależna od przychodu, a także rodzaju prowadzonej działalności. Dowiedz się, na czym polega księgowość uproszczona, a także kto może rozliczać się zgodnie z jej zasadami.

 

prowadzenie ewidencji online

 

Uproszczona rachunkowość – czym jest?

Zacznijmy od prostego wytłumaczenia – księgowość uproszczona to zbiór łatwych zasad ewidencjonowania danych finansowych przedsiębiorstwa, dzięki którym firma może obliczyć wysokość swoich zobowiązań podatkowych. Rozwiązanie to niesie wiele korzyści dla mniejszych podmiotów gospodarczych. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim łatwiejszą formę ewidencji przychodów, a także niższe koszty usług rachunkowych.

Kto może prowadzić księgowość uproszczoną?

Księgowość uproszczoną mogą prowadzić osoby fizyczne, a także spółki osób fizycznych, czyli spółki cywilne, jawne i partnerskie. Ponadto przywilej ten przysługuje jeszcze spółdzielniom socjalnym. Księgowość uproszczoną można prowadzić pod warunkiem uzyskania ogólnego przychodu odnotowanego z tytułu operacji gospodarczych oraz sprzedaży towarów  i usług za poprzedni rok obrotowy nie wyższego niż kwota 2 mln euro. Równowartość tej kwoty w złotówkach oblicza się na podstawie kursu Narodowego Banku Polskiego z pierwszego roboczego dnia października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Przekroczenie tego limitu skutkuje tym, że przedsiębiorstwo musi przejść na prowadzenie pełnej księgowości. Niezależnie od wysokości przychodów księgowości uproszczonej prowadzić nie mogą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Obowiązek, aby utworzyć księgi rachunkowe, dotyczy spółek kapitałowych, czyli spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz osób prawnych. Warto zaznaczyć również, że pełną księgowość mogą prowadzić również podmioty, którym przysługuje przywilej prowadzenia uproszczonej księgowości.

Uproszczona ewidencja przychodów – na czym polega?

Rozliczenia uproszczone mogą obejmować takie formy opodatkowania jak:

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – przedstawiany w formie ewidencji przychodów,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) – dotyczy przedsiębiorcy wówczas, gdy została wybrana taka forma opodatkowania jak skala podatkowa lub podatek liniowy),
 • karta podatkowej – formy umożliwiającej płacenie stałej kwoty podatku.

Czym są wszystkie formy rozliczeń z fiskusem, które obejmuje mała księgowość? Przypominamy, że Podatkomat w ramach swoich usług rozliczy Twoje przedsiębiorstwo z fiskusem w każdy przewidziany polskim prawem sposób. Pomożemy Ci również w przypadku, kiedy jesteś zobowiązany do prowadzenie szczególnych form ewidencji.

 

mniejsze koszty i oszczędność czasu

 

Prowadzimy księgę przychodów i rozchodów w biurze rachunkowe online

Księga przychodów i rozchodów obowiązuje przedsiębiorców, którzy płacą podatek od osiągniętych dochodów. Dochody rozumiemy tutaj jako przychody netto, a więc pomniejszone o koszty. Podatek dochodowy może być płacony w formie podatku liniowego na zasadach skali podatkowej, której kolejne progi w zależności od wysokości dochodów wynoszą 18% oraz 32%.

W praktyce prowadzenie księgi przychodów i rozchodów wiąże się z koniecznością sprostania szczegółowym obowiązkom w zakresie ewidencji i rozliczania podatków. Realizacja takiego zadania wymaga od przedsiębiorcy:

 • przygotowania o charakterze merytorycznym,
 • sporych nakładów czasu,
 • zaangażowania,
 • systematyczności,
 • dyscypliny w przestrzeganiu odpowiednich ustaw i rozporządzeń,
 • nadzorowania terminów oraz poprawności wypełniania formularzy podatkowych.

Każdy przedsiębiorca zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, powinien mieć pełną świadomość tego, jak ważnym jest rzetelne i bieżące jej prowadzenie. KPiR musi zostać założona w przededniu rozpoczęcia działalności lub 1 stycznia danego roku podatkowego. O otwarciu księgi należy poinformować naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego do miejsca zarejestrowania firmy najpóźniej dwadzieścia dni od momentu jej założenia.

Jak powinna wyglądać KPiR?

Księga przychodów i rozchodów powinna zostać stworzona według wytycznych z ustawy. Księga musi składać się z przynajmniej siedemnastu kolumn, a każdy okres rozliczeniowy wymaga dokładnego podsumowania każdej z nich.

Ujmowanie kosztów w KPiR również może być prowadzone na dwa różne sposoby.

 • Metoda kasowa (zwana również uproszczoną) – stosując tę metodę ujmuje się koszty z datą ich poniesienia bez uwzględniania jakiego okresu prowadzenia działalności dotyczą.
 • Metoda memoriałowa – stosując metodę memoriałową oddziela się koszty bezpośrednio związane z przychodem z danego roku od kosztów pośrednich. Koszty bezpośrednie należy podzielić przez liczbę lat, których one dotyczą.

Pomocą w takich przypadkach służy nasz zespół ekspertów, który podejmie się prowadzenia księgi przychodów i rozchodów – uwzględniając przy tym specyfikę Twojej działalności. W ramach usług realizowanych w tym zakresie możesz skorzystać z pomocy w postaci:

 • zakładania księgi przychodów i rozchodów,
 • audytu poprawności dokonywanych wpisów,
 • dotrzymywania i monitorowania wszelkich terminów określonych treścią ustaw i rozporządzeń podatkowych,
 • przechowywania księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenia ewidencji uzupełniającej,
 • porządkowaniu i przechowywaniu dowodów księgowych, na podstawie których dokonywane są wpisy.

Prowadzenie ewidencji VAT

Systematyczne prowadzenie pełnego rejestru zakupów i sprzedaży, z uwzględnieniem wartości podatku VAT oraz wystawiania faktur. W ramach obsługi zakupów i sprzedaży VAT nasz zespół załatwia również obowiązek, jaki nakłada na przedsiębiorców Urząd Skarbowy, czyli sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT. Zapomnij o wykonywaniu skomplikowanych rejestrów VAT. Biuro rachunkowe Podatkomat rozliczy Twoje finanse także w kwestii podatku VAT.

Rejestry VAT

Obowiązek prowadzenia rejestrów VAT dotyczy podatników, którzy są płatnikami podatku VAT. Dużym plusem jest to, że przepisy nie regulują ścisłej formy, jaką powinny przyjmować te dokumenty. Istotne jest jednak to, by zawierały precyzyjne informacje dotyczące:

 • danych wszystkich kontrahentów,
 • danych liczbowych dotyczących obliczenia wysokości podatku VAT, czyli przede wszystkim podstawy do obliczenia podatku VAT.

Rejestry VAT stanowią podstawę do wypełnienia deklaracji VAT-7 (w przypadku rozliczeń miesięcznych) lub VAT-7K (kiedy podatnik zdecydował się na rozliczenia kwartalne). Ostatecznym terminem na złożenie deklaracji jest 25. dzień miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Warto przypomnieć, że od roku 2018 deklaracje są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej.

W zależności od tego, jakie zasięg rynkowy Twojej firmy, możesz zdecydować o prowadzeniu kilku rejestrów.

 • Rejestr sprzedaży i zakupów towarów i usług dotyczy wyłącznie transakcji krajowych.
 • Rejestr wewnątrzwspólnotowej dostawy i nabycia towarów i usług prowadzi się w przypadku transakcji międzynarodowych w obrębie Unii Europejskiej.
 • Rejestr eksportu i importu towarów i usług prowadzi w przypadku dokonywania transakcji z kontrahentami z państw spoza Unii Europejskiej.

 

prowadzenie ksiąg rachunkowych

 

Prowadzenie ewidencji ryczałtu

Prowadzenie ewidencji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obejmuje sporządzanie, przechowywanie i sprawdzanie dokumentacji pod kątem jej poprawności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Realizowana usługa uwzględnia także konieczność dotrzymania określonych treścią rozporządzeń terminów, limitów oraz innych czynników. Dzięki czemu masz możliwość zachowania prawa do konkretnej formy strategii podatkowej. Odpowiednio prowadzony ryczałt ewidencjonowany jest formą opodatkowania, która może przynieść określone korzyści. By móc zdecydować się na tego typu sposób opodatkowania – należy skonsultować się z naszymi ekspertami. Udzielą oni wszelkich odpowiedzi – m.in. na takie pytania jak:

 • Czy przejście na ryczałt ewidencjonowany jest możliwe w trakcie prowadzenia działalności?
 • Kto może, a kto nie może skorzystać z takiej strategii podatkowej?
 • Z czym w praktyce wiąże się ryczałt ewidencjonowany – na jakie odliczenia pozwala, a na jakie nie?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt ewidencjonowany to kolejna z form rozliczania się z fiskusem, która polega na tym, że przedsiębiorca płaci podatek według ogólnych stawek, które zostały przyjęte dla danego typu działalności gospodarczej. Prawo przewiduje sześć różnych stawek, które dobiera się pod kątem rodzaju działalności. Jeśli przedsiębiorstwo jest wielowymiarowe, wówczas do obliczenia ryczałtu wybiera się więcej niż jedną stawkę. Przewidziane stawki ryczałtu to: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%.

Wysokość podatku ustala się na podstawie osiąganych przychodów. W tym przypadku nie bierze się pod uwagę ponoszonych kosztów. Chęć rozliczania się ryczałtem musi zostać zgłoszona już podczas składania wniosku rejestracyjnego CEIDG-1. Z kolei przejście na ryczałt na ryczałt musi być zgłoszone najpóźniej do 20 stycznia roku kalendarzowego, za który przedsiębiorca chce rozliczać się ryczałtem.

Jednak nie wszyscy mogą skorzystać z tej formy płacenia podatku. Skorzystać z ryczałtu nie mogą:

 • właściciele aptek, lombardów, kantorów, sklepów z częściami motoryzacyjnymi oraz działalności zajmujących się kupnem i sprzedażą wartości dewizowych;
 • udzielający pożyczek pod zastaw;
 • osoby, które tworzą spółkę z małżonkiem lub prowadzą taki sam rodzaj firmy co małżonek;
 • są producentami wyrobów, na które nałożony został podatek akcyzowy, wyjątek – energia z odnawialnych źródeł;

Księgowość uproszczona – ewidencja środków trwałych

Rachunkowość uproszczona przewiduje również ewidencjonowanie środków trwałych. Środki trwałe to wszystkie urządzenia i środki transportu, budowle i grunty, które są wykorzystywane do wyprodukowania dóbr. Warunkiem uznania przedmiotu za środek trwały jest jego przydatność do użytkowania, która powinna wynosić przynajmniej jeden rok. Obowiązek ewidencjonowania środka trwałego występuje wówczas, gdy jego wartość początkowa przekracza 10 tys. złotych. Tańsze wydatki są możliwe do zaksięgowania jako bezpośrednie koszty prowadzenia działalności.

Nie wszystkie środki trwałe można jednak amortyzować. Jeśli zatem dysponujesz środkami trwałymi, które musisz ewidencjonować, zrób ich wykaz i zwróć się do nas. Rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości co do obowiązku ewidencjonowania środków trwałych oraz możliwości ich amortyzowania. Ponadto dokonamy wszelkich niezbędnych czynności.

Księgowość uproszczona – karta podatkowa

Jest to forma prowadzenia rozliczeń podatkowych, która dotyczy dość wąskiej grupy przedsiębiorców. Dokument ten umożliwia płacenie stałej kwoty podatku. Na stawkę podatku nie wpływa wówczas wysokość dochodów przedsiębiorstw. Wpływają na nią takie czynniki jak:

 • forma działalności gospodarczej, w jakiej prowadzony jest biznes,
 • liczba zatrudnionych pracowników,
 • liczebność mieszkańców miejscowości, w której działa firma.

Jeśli zatem Państwa przedsiębiorstwo spełnia dość restrykcyjne wymogi co do karty podatkowej, można rozważyć właśnie tę formę prowadzenia uproszczonej księgowości.

 

rozliczenie podatku

 

Fundacja i stowarzyszenie – księgowość uproszczona czy inne formy rozliczenia?

Przychody i koszty mogą być przez organizacje pozarządowe ewidencjonowane w jeszcze bardziej uproszczony sposób. Z racji charakteru ich działalności, która często sprowadza się do braku zysków, formy ewidencji działalności zostały tu jeszcze bardziej uproszczone. Dlatego w naszej ofercie znajduje się również prowadzenie księgowości NGO (organizacji pozarządowych ­– stowarzyszeń, fundacji, inicjatyw obywatelskich). Organizacje tego typu również znajdują się w Krajowym rejestrze Sądowym, dlatego mają obowiązek ewidencjonowania swoich przychodów i rozchodów.

Księgowość uproszczona w biurze Podatkomat

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo kwalifikuje się do tego, by prowadzić księgowość uproszczoną, zgłoś się do nas. W zależności od charakteru Twojej firmy, branży, w której pracujesz oraz tego, jakie zobowiązania podatkowe są narzucone Twojej firmie, ustalimy indywidulany program usług księgowych. Do Ciebie należy decyzja, czy chcesz korzystać ze stacjonarnych usług czy może oszczędzać czas i pieniądze, decydując się na księgowość online.