Podatkomat | ul. Stargardzka 2-2A | 54-156 Wrocław | tel. +48 71 707 02 77

Księgowość fundacji i stowarzyszeń

Specyfika dostępnych rozwiązań w zakresie księgowości fundacji i stowarzyszeń (często określanej jako księgowość organizacji pozarządowych (NGO) nieprowadzących działalności gospodarczej polega głownie na możliwości skorzystania z pewnych uproszczeń ewidencyjnych, ale również, na dodatkowych obowiązkach sprawozdawczych ciążących na takich organizacjach. Szczególne rygory zostały przewidziane dla podmiotów posiadających status organizacji pożytku publicznego (OPP).

 

W ramach usługi księgowość NGO oferujemy pomoc w zakresie:

  • Identyfikacji obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych,
  • Zaprowadzenia odpowiedniej formy ewidencji z uwzględnieniem możliwych uproszczeń,
  • sporządzania i wysyłania deklaracji podatkowych,
  • identyfikacji zagrożeń ewentualnej utraty statusu OPP
  • sporządzania rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych
  • pomocy przy sporządzaniu sprawozdań merytorycznych.