Podatkomat | ul. Stargardzka 2-2A | 54-156 Wrocław | tel. +48 71 707 02 77

Księgowość pełna

Co to jest pełna księgowość?

Pełna księgowość to bardzo wymagający obowiązek, wykonywanie którego większość przedsiębiorców, którzy nie posiadają własnego działu księgowości, zleca biurom rachunkowym. Jest to rozwiązanie nie tylko wygodne, ale również bezpieczne, ponieważ błędy w zeznaniach finansowych mogą kosztować bardzo dużo.

Pełna księgowość – kto musi ją prowadzić?

Pełna księgowość oparta jest na prowadzeniu ksiąg rachunkowych (nazywanych również księgami handlowymi). Obowiązkowa jest dla:
• spółek kapitałowych prawa handlowego (spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością),
• spółek osobowych Prawa handlowego (spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne),
• przedsiębiorców i spółek cywilnych, jawnych i partnerskich,
których ogólny przychód netto w zamkniętym, minionym roku rozliczeniowym przekroczył granicę 2 000 000 euro (przeliczone na złotówki po kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października roku poprzedzającego rok rozliczeniowy, w czasie którego obowiązuje przedsiębiorcę pełna księgowość). Kwota ta jest limitem dla prowadzenia księgowości uproszczonej.

Pełna księgowość online – skorzystaj z usług księgowości internetowej

Podatkomat to biuro rachunkowe, które obok tradycyjnych usług księgowych prowadzi również pełną księgowość online. Ten rodzaj usług rachunkowych przynosi wiele korzyści, m.in.:
• niższe koszty,
• jeden kompleksowy program do prowadzenia księgowości,
• dostęp do dokumentów przez nieograniczony czas,
• archiwizacja wszystkich dokumentów.

Na czym polega pełna księgowość?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) obejmuje czynności uwzględniające m.in. księgowość finansową, wyliczanie kwot zaliczek na podatki, przygotowywanie sprawozdań finansowych, sporządzanie raportów oraz stała współpraca z biegłym rewidentem w trakcie przeprowadzanego audytu poprawności przygotowanych sprawozdań – o ile jest taki obowiązek.

Dowiedz się, co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe są źródłem informacji o skutkach finansowych operacji gospodarczych i działań statutowych podmiotu zobowiązanego do ich prowadzenia. Dostarczają one informacji nie tylko o dochodach, przychodach i kosztach, ale również o gospodarce kasowej, magazynowej, środkach trwałych i kapitałach. Prowadzenie ksiąg wymaga specjalistycznej wiedzy, skrupulatności i restrykcyjnego przestrzegania terminów. W skład ksiąg rachunkowych wchodzą:
• dzienniki,
• księga główna,
• księgi pomocnicze,
• zestawienia obrotów oraz kont ksiąg głównej i pomocniczych,
• inwentarz aktywów i pasywów.

Pełna księgowość Wrocław – poznaj ofertę Podatkomatu

Podatkomat to biuro rachunkowe we Wrocławiu, które oferuje nie tylko stacjonarne usługi – prowadzimy również pełną księgowość online. Przeprowadzimy dla Ciebie wszystkie wymagane przepisami czynności związane z zeznaniami podatkowymi oraz ewidencjonowaniem operacji finansowych. Jakie usługi zapewniamy w ramach prowadzenia księgowości pełnej?
• Prowadzenie dzienników księgowych.
• Prowadzenie kont księgi głównej.
• Prowadzenie kont ksiąg pomocniczych.
• Sporządzanie zestawień obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
• Prowadzenie ewidencji VAT.
• Sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych.
• Sporządzanie rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych.