Podatkomat | ul. Stargardzka 2-2A | 54-156 Wrocław | tel. +48 71 707 02 77

Tarcza antykryzysowa – pomoc dla organizacji pozarządowych NGO

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, również mogą otrzymać pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej1. Dotyczy to tych organizacji, które odnotują spadek przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 Na podstawie umowy zawartej ze starostą otrzymają dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Dofinansowanie stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Dopłaty do pensji pracowniczych dla NGO

Organizacja może skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS na podstawie umowy ze Starostą i ubiegać o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w sytuacji znacznego spadku przychodów z działalności statutowej. Jeżeli chcesz otrzymać dopłaty do pensji dla swoich pracowników, musisz spełnić kilka warunków.

  1. Nie możesz mieć zaległości podatkowych, w opłatach składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019.
  2. Zatrudniasz pracowników objętych wnioskiem
  3. Nie ubiegasz się o dofinansowanie na ten sam cel z innych środków publicznych;
  4. Zrealizujesz obowiązek prowadzenia działaności i utrzymania zatrudnienia pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi;
  5. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie przynajmniej 30% spadku przychodów z działalności statutowej, zdefiniowanego w Art. 15 zze, ust.3 Ustawy o COVID-19,
  • Przez spadek przychodów z działalności statutowej rozumie się zmniejszenie przychodów z tej działalności obliczone jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych przychodów z działalności statutowej z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego
  • za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Aby uzyskać wsparcie należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Ile otrzymasz pomocy w ramach dopłaty do wynagrodzeń dla NGO?

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku przychodów z działalności statutowej:

  • spadek o co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne odpracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.
  • dla spadku o co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.
  • dla spadku o co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.

Organizacja nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

1 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.