Podatkomat | ul. Stargardzka 2-2A | 54-156 Wrocław | tel. +48 71 707 02 77

Tarcza antykryzysowa – pomoc dla samozatrudnionych

Tarcza antykryzysowa1 dla samozatrudnionych. Na co możesz liczyć? Gdzie złożyć odpowiednie dokumenty? Poniżej zestawienie dostępnych form pomocy dla samozatrudnionych, czyli przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników.

Ulga na ZUS dla samozatrudnionych

Obejmuje ona mikroprzedsiębiorstwa pozarolnicze, które rozpoczęły swoją działalność przed 1 lutego 2020 roku. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest osiągnięcie w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, przychodu z działalności nie wyższego niż 15.681 zł.

Jeżeli spełniasz powyższe kryteria, możesz być zwolniony z opłat ZUS-u za marzec, kwiecień i maj tego roku. W tym czasie będziesz normalnie ubezpieczony i nie będziesz musiał w późniejszym terminie opłacać składek za ten okres (nie jest to odłożenie opłaty składek w czasie).  W tym przypadku Twoja firma nie musi odnotować spadku przychodów w tym okresie. 

Ulga nie będzie jednak naliczana automatycznie – aby ją otrzymać, musisz złożyć wniosek RDZ do 30 czerwca 2020 roku, wrzucając go do skrzynki na dokumenty w placówce ZUS-u, listownie lub drogą elektroniczną przez PUE ZUS lub www.gov.pl

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

O świadczenie mogą ubiegać się osoby prowadzące działalność gospodarczą w razie przestoju spowodowanego COVID-19. Postojowe będzie przysługiwać pod pewnymi warunkami:

  1. Miał miejsce w przestój w działalności przedsiębiorcy.
  2. Rozpoczęcie prowadzenia działalności nastąpiło przed 1 lutego 2020 r.
  3. Przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. 
  4. Przychód z działalności osiągnięty za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie był wyższy od 300% przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS.
  5. Nastąpił spadek przychodów. Jeżeli działalność nie została zawieszona – przychód z działalności osiągnięty za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 15% od przychodu osiągniętego za miesiąc poprzedzający. Jeżeli działalność została zawieszona po 31 stycznia 2020 r. brak dodatkowego warunku spadku przychodów.

Powyższych wymogów 4 i 5 nie stosuje się do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, rozliczających się poprzez kartę podatkową i które korzystały ze zwolnienia podmiotowego z VAT (ze względu na wysokość obrotów).

Wysokość świadczenia wynosi:

  • 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (2.080 zł), lub
  • u osób rozliczających się kartą podatkową i które korzystały ze zwolnienia z VAT ze względu na wysokość obrotów – 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (1.300 zł).

Wniosek składamy do ZUS na formularzu RSP-D. Może być on złożony w formie papierowej albo dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek należy złożyć w przeciągu trzech miesięcy od miesiąca w którym ogłoszono stan epidemii. Weryfikacja oświadczenia o wysokości osiągniętego przychodu będzie weryfikowana w trybie wymiany informacji z KAS. Świadczenie ma charakter jednorazowy z możliwością ubiegania się o nie po raz kolejny. 

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może uzyskać wsparcie w postaci dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie przynajmniej 30% spadku obrotów gospodarczych, rozumianego jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu 1 stycznia 2020 r. i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku. Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

Aby uzyskać wsparcie należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Dodatkowe warunki uzyskania pomocy:

  1. brak przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
  2. niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
  3. zobowiązanie do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi;

Kwota dofinansowania zależna jest od skali spadku obrotów, według następujących przedziałów:

• przy spadku obrotów co najmniej o 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie ,

• gdy obroty będą niższe o co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

• ponad 80% spadku przychodów upoważnia do otrzymania dofinansowanie w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

Niskooprocentowana pożyczka ze środków Funduszy Pracy dla samozatrudnionych

Tarcza antykryzysowa przewiduje również dodatkowe udogodnienia związane z pozyskaniem finansowania. Możesz się ubiegać o niskooprocentowaną pożyczkę ze środków Funduszu Pracy do maksymalnie 5 tysięcy złotych. Jej oprocentowanie będzie wynosić 0,05 stopy redyskonta weksli. Okres spłaty pożyczki może wynosić maksymalnie 12 miesięcy, a rozpoczęcie jej spłaty nastąpi po trzymiesięcznym okresie karencji. Wniosek o jej udzielenie złóż do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla miejsca działalności Twojej firmy.

Uwaga! Niestety nie jest jasne, czy z tej formy pomocy możesz skorzystać. Urzędy pracy informują bowiem, że pożyczka dostępna jest tylko dla przedsiębiorców zatrudniających przynajmniej jednego pracownika, choć z uchwalonych przepisów to nie wynika.

Jeżeli chciałbyś skorzystać z jakiejś formy pomocy i i nie wiesz jak to zrobić – skontaktuj się z nami, rozliczymy Twoją firmę i pomożemy Ci przygotować niezbędne dokumenty.

1 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.