Podatkomat | ul. Stargardzka 2-2A | 54-156 Wrocław | tel. +48 71 707 02 77

Tarcza antykryzysowa – pomoc dla przedsiębiorców, niezależnie od wielkości

Rozłożenie składek do ZUS-u na raty lub ich zapłata w późniejszym terminie

Jeżeli nie jesteś w stanie zapłacić składek społecznych w terminie, możesz skorzystać z rozłożenia należności ZUS-u na raty za okres od stycznia 2020 lub odroczenia ich zapłaty bez opłaty prolongacyjnej. Musisz tylko złożyć wniosek RDU do ZUS-u najpóźniej do 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku, rozłożeniu go na raty lub umorzeniu

Jeżeli nie chcesz stracić płynności finansowej w Twojej firmie, możesz złożyć wniosek o:

 • przedłużenie terminu zapłaty podatku, wcześniejszych zaległości podatkowych i odsetek, 
 • rozłożenie podatku na raty, jeżeli nie jesteś w stanie zapłacić go w całości, 
 • umorzenie wcześniejszych zaległości podatkowych, odsetek lub opłaty prolongacyjnej.

Dokumenty należy złożyć do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), jednak sama aplikacja nie jest równoznaczna z pozytywnym jej rozpatrzeniem.

Jednorazowe świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych

Jeżeli zatrudniasz zleceniobiorców lub inne osoby na podstawie umowy agencyjnej bądź innych umów do których stosuje się przepisy o umowach cywilnoprawnych i jesteś zainteresowany pomocą swoim współpracownikom, aby zapewnić ciągłość relacji ekonomicznych, możesz pośredniczyć w ich staraniach o świadczenie postojowe. Świadczenie będzie im przysługiwać w razie przestoju spowodowanego COVID-19, pod pewnymi warunkami:

 • Miał miejsce w przestój w działalności przedsiębiorcy.
 • Umowa została zawarta przed 1 lutego 2020 r.
 • Zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. 
 • Przychód z umowy cywilnej osiągnięty za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie był wyższy od 300% przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS.

Wysokość świadczenia wynosi:

 • 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (2.080 zł), lub
 • jeżeli suma przychodów z tytułu realizowanych umów za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku jest mniejsza niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, świadczenie przysługuje w wysokości wynagrodzeń faktycznie otrzymywanych,

W wypadku osób wykonujących umowę cywilnoprawną wniosek RSP-C składa do ZUS zleceniodawca lub zamawiający. Może być on złożony w formie papierowej albo dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek należy złożyć w przeciągu trzech miesięcy od miesiąca w którym ogłoszono stan epidemii. Weryfikacja oświadczenia o wysokości osiągniętego przychodu będzie weryfikowana w trybie wymiany informacji z KAS. Świadczenie ma charakter jednorazowy z możliwością ubiegania się o nie po raz kolejny.

Odliczenie strat z 2020 roku w zeznaniu za 2019

Możesz odliczyć poniesione straty w 2020 roku od dochodu z poprzedniego roku. Dzięki temu zmniejszysz podstawę opodatkowania i otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku. Nie możesz jednorazowo obniżyć dochodu o kwotę większą niż 5 000 000 zł. Możesz ją rozliczyć również w następnych pięciu latach. Aby otrzymać taką możliwość, musisz spełnić kilka warunków.

 1. Prowadziłeś działalność w 2019 roku oraz złożyłeś zeznanie podatkowe.
 2. Z powodu koronawirusa Twoja firma w 2020 roku zanotowała straty w działalności gospodarczej.
 3. Przychody w tym roku są niższe o minimum 50% niż w roku 2019.
 4. Prowadzisz działalności gospodarczą, która jest opodatkowana podatkiem liniowym ze stawką 19%, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Aby uzyskać odliczenie strat za 2020, musisz złożyć odpowiednią korektę zeznania podatkowego za 2019 rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca Twojej działalności.

To nie wszystkie ulgi i warianty pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej1, z których możesz skorzystać. Skontaktuj się z nami, rozliczymy Twoją firmę i pomożemy Ci przygotować niezbędne dokumenty i powiemy Ci, z których ulg i pomocy rządowych możesz skorzystać.

1 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.