Podatkomat | ul. Stargardzka 2-2A | 54-156 Wrocław | tel. +48 71 707 02 77

Uwaga na odwrotne obciążenie – usługi budowlane!

Odwrotne obciążenie polega na tym, że obowiązek rozliczenia podatku VAT przechodzi ze sprzedawcy na nabywcę. Od 2017 roku Mechanizmem odwrotnego obciążenia objęte są, w pewnych wypadkach, usługi budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. W załączniku tym wymieniono wszystkie możliwe usługi budowlane, również te związane z budową infrastruktury. Ponadto w załączniku 11 do tej ustawy wymieniono również towary, które są objęte odwróconym obciążeniem.

Kiedy mamy do czynienia z odwrotnym obciążeniem?

Mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem VAT stosuje się, gdy spełnione są trzy warunki:

– gdy obie strony transakcji są czynnymi podatnikami VAT,

– jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

Niestety, brak definicji podwykonawcy w ustawie o VAT, może przysporzyć wielu problemów ze stosowaniem nowych przepisów, gdyż ustawa ta nie odnosi się do definicji z Kodeksu cywilnego.

Jakie usługi budowlane są objęte odwrotnym obciążeniem?

Odwrotne obciążenie stosuje się w przypadku świadczenia takich usług z branży budowlanej jak:

– wznoszenie nowych budynków mieszkalnych,

– przebudowa lub remonty istniejących budynków,

– rozbiórka obiektów budowlanych,

– kładzenie tynku,

– kładzenie posadzek oraz oblicowywanie ścian,

W tym miejscu warto zauważyć, że zgodnie z art. 647 K.c., do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Natomiast do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora i wykonawcy.

Odwrócone obciążenie – jak powinna wyglądać faktura?

Adnotacja o odwrotnym obciążeniu znajdująca się na fakturze ma charakter jedynie informacyjny. Oznacza to, że jeśli na fakturze nie ma tej adnotacji, a usługa lub towar są objęte odwróconym obciążeniem, wówczas nabywca może ponieść konsekwencje podatkowe. Jeżeli natomiast dokument zawiera adnotację „odwrócone obciążenie”, ale nie ma podstaw ku jego zastosowaniu, wtedy obowiązek uregulowania należności VAT leży po stronie sprzedawcy.

Informacja VAT- 27

Przedsiębiorcy, na których leży obowiązek stosowania odwróconego obciążenia, muszą przygotować informację podsumowująca dla transakcji objętych tym procesem. Deklaracje okresowe składa się do dwudziestego piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana transakcja. Informacja taka musi zawierać:

– dane osobowe lub firmowe oraz NIP podatnika, który składa informację,

– dane osobowe lub firmowe oraz NIP podatnika, który nabył towary lub usługi,

– łączną wartość świadczonych usług oraz dostaw towarów.

Przykładowo generalny wykonawca wystawi deweloperowi fakturę z „normalnym” VAT-em, ale już jego podwykonawca wystawi fakturę „odwrotne obciążenie”. Ten ostatni, aby odzyskać VAT zapłacony przy zakupach, musi wnioskować o zwrot bezpośredni z urzędu skarbowego, składając deklarację VAT za dany okres. Następnie należy spodziewać się wizyty urzędników sprawdzających zasadność zwrotu. Sam zwrot następuje najwcześniej po 60 dniach.